Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 28. martā

2008. gada 1. aprīlī

Ievada piezīmes

Ārkārtējie apstākļi, kas neļāva vienai Eurosistēmas centrālajai bankai sagatavot bilanci 2008. gada 7. martā, 14. martā un 21. martā, joprojām pastāv, un šī centrālā banka nevarēja sagatavot bilanci arī 2008. gada 28. martā. Tāpēc šīs nedēļas Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoti jaunākie pieejamie bilances dati, ko sniegusi minētā Eurosistēmas centrālā banka – šīs bankas finanšu pārskats 2008. gada 29. februārī.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 28. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) pieauga par 10,3 mljrd. euro (līdz 149.3 mljrd. euro) Eurosistēmas veiktās likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros, kuras dzēšanas termiņš bija 2008. gada 27. martā (Eurosistēma veica operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu), un klientu un portfeļu darījumu rezultātā.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 108.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 661 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4.2 mljrd. euro (līdz 77.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 483.3 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 26. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 202 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 216 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 27. martā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 48.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā. Otrdien, 2008. gada 25. martā precizējošajai operācijai 15 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 3.8 mljrd. euro (līdz 223.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,136 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,856 1,457
2.1 SVF debitoru parādi 9,023 −4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,833 1,461
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34,620 9,332
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,915 72
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,915 72
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 484,539 −96
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 216,130 14,396
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,377 1,011
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 −15,000
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −498
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 32 −5
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 34,840 604
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 108,332 1,045
8 Valdības parāds euro 38,640 0
9 Pārējie aktīvi 335,415 2,166
Kopā aktīvi 1,393,293 14,579
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 661,022 −4,727
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 224,581 3,983
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 223,384 3,791
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 962 235
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 235 −43
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 212 −4
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 84,815 4,100
5.1 Saistības pret valdību 77,137 4,190
5.2 Pārējās saistības 7,678 −90
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47,603 10,807
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,259 −258
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,589 787
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,589 787
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 130,641 −99
11 Pārvērtēšanas konti 147,666 0
12 Kapitāls un rezerves 70,594 −10
Kopā pasīvi 1,393,293 14,579

Kontaktinformācija presei