Menu

ECB a ochrana životného prostredia

Ako jedna z európskych inštitúcií sa ECB zaväzuje prispievať k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám. V záujme čo najúčinnejšieho zlepšovania výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovania našej uhlíkovej stopy sme v roku 2007 zaviedli vlastnú environmentálnu politiku a od roku 2010 sme zaregistrovaní v Európskom systéme environmentálneho riadenia a auditu (European Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

Výsledky od roku 2008:

Zníženie emisií oxidu uhličitého na jedno pracovisko o 74 %

Zníženie spotreby energie na jedno pracovisko o 54 %

Zníženie spotreby papiera na jedno pracovisko o 69 %

Výsledky v roku 2019:

Eliminácia nebezpečných látok v upratovacích prácach používaním nechemických metód

Vyrovnanie zostatku emisií CO2 v súčinnosti s Európskym parlamentom

Zavedenie elektronického podávania ponúk vo verejnom obstarávaní na zníženie spotreby papiera

ECB
a ochrana životného prostredia

Viac informácií
Ochrana životného prostredia v ECB a ďalších inštitúciách EÚ

Environmentálna politika

Environmentálna politika predstavuje súbor konkrétnych opatrení na zlepšovanie výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovanie našej uhlíkovej stopy.

Nízkoenergetické konštrukčné riešenia hlavnej budovy ECB

Zaujíma vás, ako ECB recykluje energiu, teplo a dažďovú vodu, aby bola jej hlavná budova čo najekologickejšia?

Medziinštitucionálna spolupráca

Prečítajte si, ako európske inštitúcie zaregistrované v systéme EMAS spolupracujú na zmenšovaní svojej uhlíkovej stopy.

Predchádzajúce vydania