Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

27. augusta 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 514 692 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 477 139 121 435
  2.1 Pohľadávky voči MMF 209 706 122 372
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 433 −937
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 017 836
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 845 204
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 845 204
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 212 383 −1 879
  5.1 Hlavné refinančné operácie 112 −85
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 212 271 −1 794
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 551 2 453
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 584 555 13 309
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 398 485 13 846
  7.2 Ostatné cenné papiere 186 070 −537
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 142 0
9 Ostatné aktíva 309 987 2 177
Aktíva spolu 8 191 312 138 536
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 500 069 202
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 454 530 −17 225
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 662 998 −2 029
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 789 221 −15 493
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 311 297
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 242 −1 024
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 827 967 24 156
  5.1 Verejná správa 703 638 22 509
  5.2 Ostatné záväzky 124 329 1 647
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 279 387 9 025
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 445 3 045
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 962 148
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 962 148
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 174 656 118 861
10 Ostatné záväzky 309 034 1 347
11 Účty precenenia 497 589 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 431 0
Pasíva spolu 8 191 312 138 536
Annexes
31 August 2021