Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

27 augustus 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 514.692 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 477.139 121.435
  2.1 Vorderingen op het IMF 209.706 122.372
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.433 −937
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.017 836
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.845 204
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.845 204
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.212.383 −1.879
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 112 −85
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.212.271 −1.794
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 34.551 2.453
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.584.555 13.309
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.398.485 13.846
  7.2 Overige effecten 186.070 −537
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.142 0
9 Overige activa 309.987 2.177
Totaal activa 8.191.312 138.536
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.500.069 202
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.454.530 −17.225
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.662.998 −2.029
  2.2 Depositofaciliteit 789.221 −15.493
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.311 297
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.242 −1.024
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 827.967 24.156
  5.1 Overheid 703.638 22.509
  5.2 Overige verplichtingen 124.329 1.647
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 279.387 9.025
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.445 3.045
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.962 148
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.962 148
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 174.656 118.861
10 Overige passiva 309.034 1.347
11 Herwaarderingsrekeningen 497.589 0
12 Kapitaal en reserves 109.431 0
Totaal passiva 8.191.312 138.536
Annexes
31 August 2021