Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

27.08.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 514 692 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 477 139 121 435
  2.1 SVF debitoru parādi 209 706 122 372
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 433 −937
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 017 836
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 845 204
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 845 204
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 212 383 −1 879
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 112 −85
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 212 271 −1 794
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 34 551 2 453
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 584 555 13 309
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 398 485 13 846
  7.2 Pārējie vērtspapīri 186 070 −537
8 Valdības parāds euro 22 142 0
9 Pārējie aktīvi 309 987 2 177
Kopā aktīvi 8 191 312 138 536
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 500 069 202
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 454 530 −17 225
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 662 998 −2 029
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 789 221 −15 493
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 311 297
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 23 242 −1 024
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 827 967 24 156
  5.1 Saistības pret valdību 703 638 22 509
  5.2 Pārējās saistības 124 329 1 647
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 279 387 9 025
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 445 3 045
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 962 148
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 962 148
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 174 656 118 861
10 Pārējās saistības 309 034 1 347
11 Pārvērtēšanas konti 497 589 0
12 Kapitāls un rezerves 109 431 0
Kopā pasīvi 8 191 312 138 536
Annexes
31 August 2021