Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

27 август 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 514 692 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 477 139 121 435
  2.1 Вземания от МВФ 209 706 122 372
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 433 −937
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 017 836
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 845 204
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 845 204
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 212 383 −1 879
  5.1 Основни операции по рефинансиране 112 −85
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 212 271 −1 794
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 34 551 2 453
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 584 555 13 309
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 398 485 13 846
  7.2 Други ценни книжа 186 070 −537
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 142 0
9 Други активи 309 987 2 177
Общо активи 8 191 312 138 536
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 500 069 202
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 454 530 −17 225
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 662 998 −2 029
  2.2 Депозитно улеснение 789 221 −15 493
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 311 297
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 23 242 −1 024
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 827 967 24 156
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 703 638 22 509
  5.2 Други задължения 124 329 1 647
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 279 387 9 025
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 445 3 045
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 962 148
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 962 148
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 174 656 118 861
10 Други задължения 309 034 1 347
11 Сметки за преоценка 497 589 0
12 Капитал и резерви 109 431 0
Общо пасиви 8 191 312 138 536
Annexes
31 August 2021