Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

27 sierpnia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 514.692 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 477.139 121.435
  2.1 Należności od MFW 209.706 122.372
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.433 −937
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.017 836
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.845 204
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.845 204
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.212.383 −1.879
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 112 −85
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.212.271 −1.794
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 34.551 2.453
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.584.555 13.309
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.398.485 13.846
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 186.070 −537
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.142 0
9 Pozostałe aktywa 309.987 2.177
Aktywa razem 8.191.312 138.536
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.500.069 202
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.454.530 −17.225
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.662.998 −2.029
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 789.221 −15.493
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.311 297
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.242 −1.024
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 827.967 24.156
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 703.638 22.509
  5.2 Pozostałe zobowiązania 124.329 1.647
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 279.387 9.025
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.445 3.045
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.962 148
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.962 148
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 174.656 118.861
10 Pozostałe pasywa 309.034 1.347
11 Różnice z wyceny 497.589 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.431 0
Pasywa razem 8.191.312 138.536
Annexes
31 August 2021