Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

27 augusti 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 514.692 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 477.139 121.435
  2.1 Fordringar på IMF 209.706 122.372
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.433 −937
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.017 836
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.845 204
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.845 204
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.212.383 −1.879
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 112 −85
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.212.271 −1.794
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.551 2.453
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.584.555 13.309
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.398.485 13.846
  7.2 Övriga värdepapper 186.070 −537
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.142 0
9 Övriga tillgångar 309.987 2.177
Summa tillgångar 8.191.312 138.536
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.500.069 202
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.454.530 −17.225
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.662.998 −2.029
  2.2 Inlåningsfacilitet 789.221 −15.493
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.311 297
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 23.242 −1.024
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 827.967 24.156
  5.1 Offentliga sektorn 703.638 22.509
  5.2 Övriga skulder 124.329 1.647
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 279.387 9.025
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.445 3.045
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.962 148
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.962 148
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 174.656 118.861
10 Övriga skulder 309.034 1.347
11 Värderegleringskonton 497.589 0
12 Kapital och reserver 109.431 0
Summa skulder 8.191.312 138.536
Annexes
31 August 2021