Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

27. avgust 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 514.692 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 477.139 121.435
  2.1 Terjatve do MDS 209.706 122.372
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.433 −937
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.017 836
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.845 204
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.845 204
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.212.383 −1.879
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 112 −85
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.212.271 −1.794
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 34.551 2.453
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.584.555 13.309
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.398.485 13.846
  7.2 Drugi vrednostni papirji 186.070 −537
8 Javni dolg v eurih 22.142 0
9 Druga sredstva 309.987 2.177
Skupaj sredstva 8.191.312 138.536
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.500.069 202
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.454.530 −17.225
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.662.998 −2.029
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 789.221 −15.493
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.311 297
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 23.242 −1.024
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 827.967 24.156
  5.1 Sektor država 703.638 22.509
  5.2 Druge obveznosti 124.329 1.647
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 279.387 9.025
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.445 3.045
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.962 148
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.962 148
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 174.656 118.861
10 Druge obveznosti 309.034 1.347
11 Računi prevrednotenja 497.589 0
12 Kapital in rezerve 109.431 0
Skupaj obveznosti 8.191.312 138.536
Annexes
31 August 2021