Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

4. januára 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 389 765 0 34 310
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 328 956 −4 503 4 300
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 909 −34 627
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 252 047 −4 470 3 673
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 16 304 −4 339 82
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 872 568 −22
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 872 568 −22
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 732 106 −1 354 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 8 214 −1 359 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 723 837 0 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 55 5 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 095 9 159 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Ostatné cenné papiere 246 850 −1 295 −763
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 947 −2 −4
9 Ostatné aktíva 260 801 −601 2 694
Aktíva spolu 4 694 432 −7 992 33 420
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 224 732 −6 813 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 971 563 58 152 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 666 430 52 867 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 293 191 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 857 −7 567 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 321 295 −2 998 −1
  5.1 Verejná správa 197 778 −3 656 −1
  5.2 Ostatné záväzky 123 517 658 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 364 074 −48 222 −6
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 297 −46 46
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 445 −571 230
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 445 −571 230
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 510 0 474
10 Ostatné záväzky 248 104 114 −1 235
11 Účty precenenia 376 188 0 33 913
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 365 −41 0
Pasíva spolu 4 694 432 −7 992 33 420