Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

4 januari 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 389.765 0 34.310
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 328.956 −4.503 4.300
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.909 −34 627
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 252.047 −4.470 3.673
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.304 −4.339 82
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.872 568 −22
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.872 568 −22
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 732.106 −1.354 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 8.214 −1.359 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 723.837 0 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 55 5 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 29.095 9.159 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.892.585 −6.919 −7.940
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.645.735 −5.625 −7.176
  7.2 Overige waardepapieren 246.850 −1.295 −763
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.947 −2 −4
9 Overige activa 260.801 −601 2.694
Totaal activa 4.694.432 −7.992 33.420
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.224.732 −6.813 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.971.563 58.152 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.304.840 5.094 0
  2.2 Depositofaciliteit 666.430 52.867 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 293 191 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.857 −7.567 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 321.295 −2.998 −1
  5.1 Overheid 197.778 −3.656 −1
  5.2 Overige verplichtingen 123.517 658 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 364.074 −48.222 −6
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.297 −46 46
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.445 −571 230
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.445 −571 230
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.510 0 474
10 Overige passiva 248.104 114 −1.235
11 Herwaarderingsrekeningen 376.188 0 33.913
12 Kapitaal en reserves 104.365 −41 0
Totaal passiva 4.694.432 −7.992 33.420