Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

4 Ιανουαρίου 2019
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 389.765 0 34.310
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 328.956 −4.503 4.300
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 76.909 −34 627
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 252.047 −4.470 3.673
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 16.304 −4.339 82
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.872 568 −22
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.872 568 −22
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 732.106 −1.354 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 8.214 −1.359 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 723.837 0 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 55 5 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.095 9.159 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.892.585 −6.919 −7.940
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.645.735 −5.625 −7.176
  7.2 Λοιποί τίτλοι 246.850 −1.295 −763
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.947 −2 −4
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 260.801 −601 2.694
Σύνολο ενεργητικού 4.694.432 −7.992 33.420
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.224.732 −6.813 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.971.563 58.152 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.304.840 5.094 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 666.430 52.867 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 293 191 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 12.857 −7.567 0
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 321.295 −2.998 −1
  5.1 Γενική κυβέρνηση 197.778 −3.656 −1
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 123.517 658 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 364.074 −48.222 −6
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.297 −46 46
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.445 −571 230
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.445 −571 230
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.510 0 474
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 248.104 114 −1.235
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 376.188 0 33.913
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 104.365 −41 0
Σύνολο παθητικού 4.694.432 −7.992 33.420