Eurosystemets konsoliderede balance

4. januar 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 389.765 0 34.310
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 328.956 −4.503 4.300
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.909 −34 627
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 252.047 −4.470 3.673
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 16.304 −4.339 82
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.872 568 −22
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.872 568 −22
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 732.106 −1.354 0
  5.1 Primære markedsoperationer 8.214 −1.359 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 723.837 0 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 55 5 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.095 9.159 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.892.585 −6.919 −7.940
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.645.735 −5.625 −7.176
  7.2 Andre værdipapirer 246.850 −1.295 −763
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.947 −2 −4
9 Andre aktiver 260.801 −601 2.694
Aktiver i alt 4.694.432 −7.992 33.420
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.224.732 −6.813 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.971.563 58.152 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.304.840 5.094 0
  2.2 Indlånsfacilitet 666.430 52.867 0
  2.3 Tidsindskud 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 293 191 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 12.857 −7.567 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 321.295 −2.998 −1
  5.1 Offentlig forvaltning og service 197.778 −3.656 −1
  5.2 Andre forpligtelser 123.517 658 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 364.074 −48.222 −6
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 4.297 −46 46
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.445 −571 230
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.445 −571 230
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.510 0 474
10 Andre forpligtelser 248.104 114 −1.235
11 Revalueringskonti 376.188 0 33.913
12 Kapital og reserver 104.365 −41 0
Passiver i alt 4.694.432 −7.992 33.420