Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

4 stycznia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 389.765 0 34.310
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 328.956 −4.503 4.300
  2.1 Należności od MFW 76.909 −34 627
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 252.047 −4.470 3.673
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 16.304 −4.339 82
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.872 568 −22
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.872 568 −22
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 732.106 −1.354 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 8.214 −1.359 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 723.837 0 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 55 5 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.095 9.159 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.892.585 −6.919 −7.940
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.645.735 −5.625 −7.176
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 246.850 −1.295 −763
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.947 −2 −4
9 Pozostałe aktywa 260.801 −601 2.694
Aktywa razem 4.694.432 −7.992 33.420
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.224.732 −6.813 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.971.563 58.152 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.304.840 5.094 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 666.430 52.867 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 293 191 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 12.857 −7.567 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 321.295 −2.998 −1
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 197.778 −3.656 −1
  5.2 Pozostałe zobowiązania 123.517 658 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 364.074 −48.222 −6
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.297 −46 46
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.445 −571 230
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.445 −571 230
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.510 0 474
10 Pozostałe pasywa 248.104 114 −1.235
11 Różnice z wyceny 376.188 0 33.913
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.365 −41 0
Pasywa razem 4.694.432 −7.992 33.420