Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

4 януари 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 389 765 0 34 310
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 328 956 −4 503 4 300
  2.1 Вземания от МВФ 76 909 −34 627
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 252 047 −4 470 3 673
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 304 −4 339 82
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 872 568 −22
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 872 568 −22
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 732 106 −1 354 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 8 214 −1 359 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 723 837 0 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 55 5 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 29 095 9 159 0
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Други ценни книжа 246 850 −1 295 −763
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 947 −2 −4
9 Други активи 260 801 −601 2 694
Общо активи 4 694 432 −7 992 33 420
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 224 732 −6 813 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 971 563 58 152 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Депозитно улеснение 666 430 52 867 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 293 191 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 12 857 −7 567 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 321 295 −2 998 −1
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 197 778 −3 656 −1
  5.2 Други задължения 123 517 658 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 364 074 −48 222 −6
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 297 −46 46
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 445 −571 230
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 445 −571 230
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 510 0 474
10 Други задължения 248 104 114 −1 235
11 Сметки за преоценка 376 188 0 33 913
12 Капитал и резерви 104 365 −41 0
Общо пасиви 4 694 432 −7 992 33 420