Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 01 04
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 389 765 0 34 310
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 328 956 −4 503 4 300
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 909 −34 627
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 252 047 −4 470 3 673
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 304 −4 339 82
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 872 568 −22
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 872 568 −22
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 732 106 −1 354 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 8 214 −1 359 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 723 837 0 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 55 5 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 095 9 159 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 246 850 −1 295 −763
8 Valdžios skola eurais 23 947 −2 −4
9 Kitas turtas 260 801 −601 2 694
Visas turtas 4 694 432 −7 992 33 420
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 224 732 −6 813 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 971 563 58 152 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Indėlių galimybė 666 430 52 867 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 293 191 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 857 −7 567 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 321 295 −2 998 −1
  5.1 Valdžiai 197 778 −3 656 −1
  5.2 Kiti įsipareigojimai 123 517 658 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 364 074 −48 222 −6
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 297 −46 46
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 445 −571 230
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 445 −571 230
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 510 0 474
10 Kiti įsipareigojimai 248 104 114 −1 235
11 Perkainojimo sąskaitos 376 188 0 33 913
12 Kapitalas ir rezervai 104 365 −41 0
Visi įsipareigojimai 4 694 432 −7 992 33 420