Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

04.01.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 389 765 0 34 310
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 328 956 −4 503 4 300
  2.1 SVF debitoru parādi 76 909 −34 627
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 252 047 −4 470 3 673
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 16 304 −4 339 82
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 872 568 −22
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 872 568 −22
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 732 106 −1 354 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 8 214 −1 359 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 723 837 0 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 55 5 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 095 9 159 0
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Pārējie vērtspapīri 246 850 −1 295 −763
8 Valdības parāds euro 23 947 −2 −4
9 Pārējie aktīvi 260 801 −601 2 694
Kopā aktīvi 4 694 432 −7 992 33 420
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 224 732 −6 813 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 971 563 58 152 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 666 430 52 867 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 293 191 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 12 857 −7 567 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 321 295 −2 998 −1
  5.1 Saistības pret valdību 197 778 −3 656 −1
  5.2 Pārējās saistības 123 517 658 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 364 074 −48 222 −6
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 297 −46 46
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 445 −571 230
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 445 −571 230
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 510 0 474
10 Pārējās saistības 248 104 114 −1 235
11 Pārvērtēšanas konti 376 188 0 33 913
12 Kapitāls un rezerves 104 365 −41 0
Kopā pasīvi 4 694 432 −7 992 33 420