Eurosystemets konsoliderade balansräkning

4 januari 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 389.765 0 34.310
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 328.956 −4.503 4.300
  2.1 Fordringar på IMF 76.909 −34 627
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 252.047 −4.470 3.673
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 16.304 −4.339 82
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.872 568 −22
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.872 568 −22
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 732.106 −1.354 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 8.214 −1.359 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 723.837 0 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 55 5 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.095 9.159 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.892.585 −6.919 −7.940
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.645.735 −5.625 −7.176
  7.2 Övriga värdepapper 246.850 −1.295 −763
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.947 −2 −4
9 Övriga tillgångar 260.801 −601 2.694
Summa tillgångar 4.694.432 −7.992 33.420
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.224.732 −6.813 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.971.563 58.152 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.304.840 5.094 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 666.430 52.867 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 293 191 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 12.857 −7.567 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 321.295 −2.998 −1
  5.1 Offentliga sektorn 197.778 −3.656 −1
  5.2 Övriga skulder 123.517 658 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 364.074 −48.222 −6
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.297 −46 46
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.445 −571 230
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.445 −571 230
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.510 0 474
10 Övriga skulder 248.104 114 −1.235
11 Värderegleringskonton 376.188 0 33.913
12 Kapital och reserver 104.365 −41 0
Summa skulder 4.694.432 −7.992 33.420