Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

4. ledna 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 389 765 0 34 310
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 328 956 −4 503 4 300
  2.1 Pohledávky za MMF 76 909 −34 627
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 252 047 −4 470 3 673
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 16 304 −4 339 82
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 872 568 −22
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 872 568 −22
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 732 106 −1 354 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 8 214 −1 359 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 723 837 0 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 55 5 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 095 9 159 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Ostatní cenné papíry 246 850 −1 295 −763
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 947 −2 −4
9 Ostatní aktiva 260 801 −601 2 694
Aktiva celkem 4 694 432 −7 992 33 420
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 224 732 −6 813 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 971 563 58 152 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Vkladová facilita 666 430 52 867 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 293 191 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 12 857 −7 567 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 321 295 −2 998 −1
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 197 778 −3 656 −1
  5.2 Ostatní závazky 123 517 658 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 364 074 −48 222 −6
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 297 −46 46
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 445 −571 230
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 445 −571 230
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 510 0 474
10 Ostatní závazky 248 104 114 −1 235
11 Účty přecenění 376 188 0 33 913
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 365 −41 0
Pasiva celkem 4 694 432 −7 992 33 420