Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

4. januar 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 389.765 0 34.310
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 328.956 −4.503 4.300
  2.1 Terjatve do MDS 76.909 −34 627
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 252.047 −4.470 3.673
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 16.304 −4.339 82
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 20.872 568 −22
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.872 568 −22
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 732.106 −1.354 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 8.214 −1.359 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 723.837 0 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 55 5 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.095 9.159 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.892.585 −6.919 −7.940
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.645.735 −5.625 −7.176
  7.2 Drugi vrednostni papirji 246.850 −1.295 −763
8 Javni dolg v eurih 23.947 −2 −4
9 Druga sredstva 260.801 −601 2.694
Skupaj sredstva 4.694.432 −7.992 33.420
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.224.732 −6.813 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.971.563 58.152 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.304.840 5.094 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 666.430 52.867 0
  2.3 Vezani depoziti 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 293 191 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 12.857 −7.567 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 321.295 −2.998 −1
  5.1 Sektor država 197.778 −3.656 −1
  5.2 Druge obveznosti 123.517 658 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 364.074 −48.222 −6
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.297 −46 46
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.445 −571 230
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.445 −571 230
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.510 0 474
10 Druge obveznosti 248.104 114 −1.235
11 Računi prevrednotenja 376.188 0 33.913
12 Kapital in rezerve 104.365 −41 0
Skupaj obveznosti 4.694.432 −7.992 33.420