Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

26 Ιανουαρίου 2018
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 376.301 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 296.397 −1.170
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 70.052 −148
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 226.345 −1.022
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 29.098 −786
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.677 −125
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.677 −125
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 762.848 −446
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 2.159 −259
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 760.639 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 50 −187
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 49.460 1.747
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.688.724 9.429
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.415.324 8.695
  7.2 Λοιποί τίτλοι 273.400 734
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.015 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 249.536 404
Σύνολο ενεργητικού 4.493.058 9.054
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.146.361 −3.100
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.998.092 10.310
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.316.717 21.950
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 681.171 −11.765
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 203 125
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 11.108 −596
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 349.833 32.849
  5.1 Γενική κυβέρνηση 230.624 31.968
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 119.209 881
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 220.837 −31.228
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.447 −1.592
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.520 −620
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.520 −620
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.218 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 234.607 3.031
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 357.852 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.181 0
Σύνολο παθητικού 4.493.058 9.054