Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

26 stycznia 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 376.301 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 296.397 −1.170
  2.1 Należności od MFW 70.052 −148
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 226.345 −1.022
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.098 −786
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.677 −125
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.677 −125
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 762.848 −446
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.159 −259
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 760.639 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 50 −187
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.460 1.747
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.688.724 9.429
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.415.324 8.695
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 273.400 734
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.015 0
9 Pozostałe aktywa 249.536 404
Aktywa razem 4.493.058 9.054
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.146.361 −3.100
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.998.092 10.310
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.316.717 21.950
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 681.171 −11.765
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 203 125
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 11.108 −596
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 349.833 32.849
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 230.624 31.968
  5.2 Pozostałe zobowiązania 119.209 881
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 220.837 −31.228
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.447 −1.592
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.520 −620
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.520 −620
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.218 0
10 Pozostałe pasywa 234.607 3.031
11 Różnice z wyceny 357.852 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.181 0
Pasywa razem 4.493.058 9.054