Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

26. januar 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 376.301 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 296.397 −1.170
  2.1 Terjatve do MDS 70.052 −148
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 226.345 −1.022
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 29.098 −786
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.677 −125
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.677 −125
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 762.848 −446
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.159 −259
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 760.639 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 50 −187
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 49.460 1.747
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.688.724 9.429
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.415.324 8.695
  7.2 Drugi vrednostni papirji 273.400 734
8 Javni dolg v eurih 25.015 0
9 Druga sredstva 249.536 404
Skupaj sredstva 4.493.058 9.054
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.146.361 −3.100
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.998.092 10.310
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.316.717 21.950
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 681.171 −11.765
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 203 125
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 11.108 −596
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 349.833 32.849
  5.1 Sektor država 230.624 31.968
  5.2 Druge obveznosti 119.209 881
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 220.837 −31.228
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.447 −1.592
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.520 −620
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.520 −620
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.218 0
10 Druge obveznosti 234.607 3.031
11 Računi prevrednotenja 357.852 0
12 Kapital in rezerve 102.181 0
Skupaj obveznosti 4.493.058 9.054