Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

26 januari 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 376.301 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 296.397 −1.170
  2.1 Fordringar på IMF 70.052 −148
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 226.345 −1.022
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.098 −786
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.677 −125
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.677 −125
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 762.848 −446
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.159 −259
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 760.639 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 50 −187
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 49.460 1.747
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.688.724 9.429
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.415.324 8.695
  7.2 Övriga värdepapper 273.400 734
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.015 0
9 Övriga tillgångar 249.536 404
Summa tillgångar 4.493.058 9.054
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.146.361 −3.100
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.998.092 10.310
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.316.717 21.950
  2.2 Inlåningsfacilitet 681.171 −11.765
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 203 125
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 11.108 −596
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 349.833 32.849
  5.1 Offentliga sektorn 230.624 31.968
  5.2 Övriga skulder 119.209 881
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 220.837 −31.228
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.447 −1.592
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.520 −620
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.520 −620
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.218 0
10 Övriga skulder 234.607 3.031
11 Värderegleringskonton 357.852 0
12 Kapital och reserver 102.181 0
Summa skulder 4.493.058 9.054