Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

26 януари 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 376 301 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 296 397 −1 170
  2.1 Вземания от МВФ 70 052 −148
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 226 345 −1 022
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 098 −786
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 677 −125
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 677 −125
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 762 848 −446
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 159 −259
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 760 639 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 50 −187
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 49 460 1 747
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 688 724 9 429
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 415 324 8 695
  7.2 Други ценни книжа 273 400 734
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 015 0
9 Други активи 249 536 404
Общо активи 4 493 058 9 054
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 146 361 −3 100
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 998 092 10 310
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 316 717 21 950
  2.2 Депозитно улеснение 681 171 −11 765
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 203 125
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 11 108 −596
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 349 833 32 849
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 230 624 31 968
  5.2 Други задължения 119 209 881
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 220 837 −31 228
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 447 −1 592
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 520 −620
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 520 −620
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 218 0
10 Други задължения 234 607 3 031
11 Сметки за преоценка 357 852 0
12 Капитал и резерви 102 181 0
Общо пасиви 4 493 058 9 054