Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 01 26
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 376 301 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 296 397 −1 170
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 70 052 −148
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 226 345 −1 022
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 098 −786
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 677 −125
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 677 −125
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 762 848 −446
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 159 −259
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 760 639 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 50 −187
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 460 1 747
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 688 724 9 429
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 415 324 8 695
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 273 400 734
8 Valdžios skola eurais 25 015 0
9 Kitas turtas 249 536 404
Visas turtas 4 493 058 9 054
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 146 361 −3 100
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 998 092 10 310
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 316 717 21 950
  2.2 Indėlių galimybė 681 171 −11 765
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 203 125
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 108 −596
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 349 833 32 849
  5.1 Valdžiai 230 624 31 968
  5.2 Kiti įsipareigojimai 119 209 881
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 220 837 −31 228
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 447 −1 592
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 520 −620
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 520 −620
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 218 0
10 Kiti įsipareigojimai 234 607 3 031
11 Perkainojimo sąskaitos 357 852 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 181 0
Visi įsipareigojimai 4 493 058 9 054