Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

26.01.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 376 301 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 296 397 −1 170
  2.1 SVF debitoru parādi 70 052 −148
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 226 345 −1 022
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 098 −786
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 677 −125
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 677 −125
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 762 848 −446
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 159 −259
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 760 639 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 50 −187
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 49 460 1 747
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 688 724 9 429
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 415 324 8 695
  7.2 Pārējie vērtspapīri 273 400 734
8 Valdības parāds euro 25 015 0
9 Pārējie aktīvi 249 536 404
Kopā aktīvi 4 493 058 9 054
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 146 361 −3 100
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 998 092 10 310
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 316 717 21 950
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 681 171 −11 765
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 203 125
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 11 108 −596
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 349 833 32 849
  5.1 Saistības pret valdību 230 624 31 968
  5.2 Pārējās saistības 119 209 881
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220 837 −31 228
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 447 −1 592
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 520 −620
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 520 −620
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 218 0
10 Pārējās saistības 234 607 3 031
11 Pārvērtēšanas konti 357 852 0
12 Kapitāls un rezerves 102 181 0
Kopā pasīvi 4 493 058 9 054