Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

26.01.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 376 301 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 296 397 −1 170
  2.1 SVF debitoru parādi 70 052 −148
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 226 345 −1 022
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 098 −786
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 677 −125
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 677 −125
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 762 848 −446
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 159 −259
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 760 639 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 50 −187
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 49 460 1 747
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 688 724 9 429
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 415 324 8 695
  7.2 Pārējie vērtspapīri 273 400 734
8 Valdības parāds euro 25 015 0
9 Pārējie aktīvi 249 536 404
Kopā aktīvi 4 493 058 9 054
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 146 361 −3 100
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 998 092 10 310
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 316 717 21 950
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 681 171 −11 765
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 203 125
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 11 108 −596
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 349 833 32 849
  5.1 Saistības pret valdību 230 624 31 968
  5.2 Pārējās saistības 119 209 881
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220 837 −31 228
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 447 −1 592
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 520 −620
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 520 −620
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 218 0
10 Pārējās saistības 234 607 3 031
11 Pārvērtēšanas konti 357 852 0
12 Kapitāls un rezerves 102 181 0
Kopā pasīvi 4 493 058 9 054