Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

26. januára 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 376 301 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 296 397 −1 170
  2.1 Pohľadávky voči MMF 70 052 −148
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 226 345 −1 022
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 098 −786
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 677 −125
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 677 −125
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 762 848 −446
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 159 −259
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 760 639 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 50 −187
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 460 1 747
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 688 724 9 429
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 415 324 8 695
  7.2 Ostatné cenné papiere 273 400 734
8 Dlh verejnej správy v eurách 25 015 0
9 Ostatné aktíva 249 536 404
Aktíva spolu 4 493 058 9 054
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 146 361 −3 100
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 998 092 10 310
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 316 717 21 950
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 681 171 −11 765
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 203 125
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 11 108 −596
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 349 833 32 849
  5.1 Verejná správa 230 624 31 968
  5.2 Ostatné záväzky 119 209 881
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 220 837 −31 228
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 447 −1 592
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 520 −620
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 520 −620
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 218 0
10 Ostatné záväzky 234 607 3 031
11 Účty precenenia 357 852 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 102 181 0
Pasíva spolu 4 493 058 9 054