Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

26 januari 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 376.301 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 296.397 −1.170
  2.1 Vorderingen op het IMF 70.052 −148
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 226.345 −1.022
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.098 −786
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.677 −125
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.677 −125
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 762.848 −446
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.159 −259
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 760.639 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 50 −187
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 49.460 1.747
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.688.724 9.429
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.415.324 8.695
  7.2 Overige effecten 273.400 734
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.015 0
9 Overige activa 249.536 404
Totaal activa 4.493.058 9.054
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.146.361 −3.100
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.998.092 10.310
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.316.717 21.950
  2.2 Depositofaciliteit 681.171 −11.765
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 203 125
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.108 −596
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 349.833 32.849
  5.1 Overheid 230.624 31.968
  5.2 Overige verplichtingen 119.209 881
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 220.837 −31.228
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.447 −1.592
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.520 −620
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.520 −620
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.218 0
10 Overige passiva 234.607 3.031
11 Herwaarderingsrekeningen 357.852 0
12 Kapitaal en reserves 102.181 0
Totaal passiva 4.493.058 9.054