Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. decembru 2014

9. decembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. decembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,8 mld. EUR na 231,9 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 367,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 7,9 mld. EUR na 988,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 14,9 mld. EUR na 71 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 14,9 mld. EUR na 463,1 mld. EUR. V stredu 3. decembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 114,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 98 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 5,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 28 mld. EUR (v porovnaní s 35,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 3,4 mld. EUR na 207,5 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 5. decembru 2014 Zmena oproti minulému týždňu: nákup Zmena oproti minulému týždňu: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 29,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 20,9 mld. EUR 3,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 0,6 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 143,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 30,5 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 529 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 267 502 3 252
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 662 59
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 183 839 3 193
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 493 −1 271
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 188 −481
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 188 −481
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 491 073 −22 714
5.1 Hlavné refinančné operácie 98 046 −16 258
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 392 936 −5 864
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 91 −591
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 58 152 40
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 574 763 4 520
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 207 520 3 359
7.2 Ostatné cenné papiere 367 243 1 161
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 239 666 854
Aktíva spolu 2 038 091 −15 801
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 988 933 7 925
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 205 792 −38 285
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 177 773 −30 482
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 28 015 −7 802
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 822 102
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 107 731 15 430
5.1 Verejná správa 70 971 14 873
5.2 Ostatné záväzky 36 759 557
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 675 −184
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 479 365
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 120 −168
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 120 −168
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 218 497 −986
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 94 013 0
Pasíva spolu 2 038 091 −15 801

Kontakt pre médiá