Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. decembra 2014

9. december 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. decembra 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,8 milijarde EUR na 231,9 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,2 milijarde EUR na 367,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 7,9 milijarde EUR na 988,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,9 milijarde EUR na 71 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14,9 milijarde EUR na 463,1 milijarde EUR. V sredo, 3. decembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 114,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 98 milijard EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 5,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 28 milijard EUR (v primerjavi s 35,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 3,4 milijarde EUR na 207,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 5. decembra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 29,3 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 20,9 milijarde EUR 3,1 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 0,6 milijarde EUR 0,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 143,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 30,5 milijarde EUR na 177,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.529 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 267.502 3.252
2.1 Terjatve do MDS 83.662 59
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 183.839 3.193
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.493 −1.271
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.188 −481
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.188 −481
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 491.073 −22.714
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 98.046 −16.258
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 392.936 −5.864
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 91 −591
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 58.152 40
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 574.763 4.520
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 207.520 3.359
7.2 Drugi vrednostni papirji 367.243 1.161
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 239.666 854
Skupaj sredstva 2.038.091 −15.801
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 988.933 7.925
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 205.792 −38.285
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 177.773 −30.482
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 28.015 −7.802
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.822 102
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 107.731 15.430
5.1 Širša država 70.971 14.873
5.2 Druge obveznosti 36.759 557
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.675 −184
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.479 365
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.120 −168
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.120 −168
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 218.497 −986
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 94.013 0
Skupaj obveznosti 2.038.091 −15.801
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije