Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 december 2014

9 december 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 december 2014 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,8 miljard naar EUR 231,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 367,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 7,9 miljard naar EUR 988,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,9 miljard naar EUR 71 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14,9 miljard naar EUR 463,1 miljard. Op woensdag 3 december 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 114,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 98 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 5,9 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 28 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 35,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 3,4 miljard naar EUR 207,5 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 5 december 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 29,3 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,9 miljard EUR 3,1 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 0,6 miljard EUR 0,2 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 143,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 30,5 miljard naar EUR 177,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.529 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 267.502 3.252
2.1 Vorderingen op het IMF 83.662 59
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 183.839 3.193
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.493 −1.271
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.188 −481
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.188 −481
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 491.073 −22.714
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 98.046 −16.258
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 392.936 −5.864
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 91 −591
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 58.152 40
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 574.763 4.520
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 207.520 3.359
7.2 Overige waardepapieren 367.243 1.161
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 239.666 854
Totaal activa 2.038.091 −15.801
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 988.933 7.925
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 205.792 −38.285
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 177.773 −30.482
2.2 Depositofaciliteit 28.015 −7.802
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.822 102
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.731 15.430
5.1 Overheid 70.971 14.873
5.2 Overige verplichtingen 36.759 557
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.675 −184
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.479 365
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.120 −168
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.120 −168
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 218.497 −986
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 94.013 0
Totaal passiva 2.038.091 −15.801

Contactpersonen voor de media