Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. prosinci 2014

9. prosince 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. prosince 2014 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1,8 mld. EUR na 231,9 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 367,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 7,9 mld. EUR na 988,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,9 mld. EUR na 71 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 14,9 mld. EUR na 463,1 mld. EUR. Ve středu 3. prosince 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 114,3 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 98 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 5,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 28 mld. EUR (ve srovnání s 35,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 3,4 mld. EUR na 207,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 5. prosinci 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 29,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 20,9 mld. EUR 3,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 0,6 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 143,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 30,5 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 529 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 267 502 3 252
2.1 Pohledávky za MMF 83 662 59
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 183 839 3 193
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 493 −1 271
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 188 −481
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 188 −481
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 491 073 −22 714
5.1 Hlavní refinanční operace 98 046 −16 258
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 392 936 −5 864
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 91 −591
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 58 152 40
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 574 763 4 520
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 207 520 3 359
7.2 Ostatní cenné papíry 367 243 1 161
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 239 666 854
Aktiva celkem 2 038 091 −15 801
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 988 933 7 925
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 205 792 −38 285
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 177 773 −30 482
2.2 Vkladová facilita 28 015 −7 802
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 822 102
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 107 731 15 430
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 70 971 14 873
5.2 Ostatní závazky 36 759 557
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 675 −184
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 479 365
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 120 −168
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 120 −168
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 218 497 −986
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 94 013 0
Pasiva celkem 2 038 091 −15 801

Kontakty pro média