SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. december 2014

9. december 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. december 2014, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,8 mia. euro til 231,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,2 mia. euro til 367,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 7,9 mia. euro til 988,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,9 mia. euro til 71 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14,9 mia. euro til 463,1 mia. euro. Onsdag den 3. december 2014 udløb en primær markedsoperation på 114,3 mia. euro, og en ny på 98 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 5,9 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 28 mia. euro (mod 35,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 3,4 mia. euro til 207,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 
5. december 2014 Ændring i forhold til ugen før – Opkøb Ændring i forhold til ugen før – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 29,3 mia. - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,8 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 20,9 mia. EUR 3,1 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 0,6 mia. EUR 0,2 mia. -
Securities Markets Programme EUR 143,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 30,5 mia. euro til 177,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.529 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 267.502 3.252
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.662 59
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 183.839 3.193
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.493 −1.271
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.188 −481
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.188 −481
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 491.073 −22.714
5.1 Primære markedsoperationer 98.046 −16.258
5.2 Langfristede markedsoperationer 392.936 −5.864
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 91 −591
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 58.152 40
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 574.763 4.520
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 207.520 3.359
7.2 Andre værdipapirer 367.243 1.161
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 239.666 854
Aktiver i alt 2.038.091 −15.801
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 988.933 7.925
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 205.792 −38.285
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 177.773 −30.482
2.2 Indlånsfacilitet 28.015 −7.802
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.822 102
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 107.731 15.430
5.1 Offentlig forvaltning og service 70.971 14.873
5.2 Andre forpligtelser 36.759 557
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.675 −184
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.479 365
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.120 −168
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.120 −168
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 218.497 −986
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 94.013 0
Passiver i alt 2.038.091 −15.801
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt