Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 december 2014

9 december 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 december 2014 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 1 miljon EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 231,9 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 367,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 7,9 miljarder EUR till 988,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,9 miljarder EUR till 71 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14,9 miljarder EUR till 463,1 miljarder EUR. Onsdagen den 3 december 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 114,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 98 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 5,9 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 28 miljarder EUR (jämfört med 35,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 3,4 miljarder EUR till 207,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 5 december 2014 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 29,3 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 20,9 miljarder EUR 3,1 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 0,6 miljarder EUR 0,2 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 143,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 30,5 miljarder EUR till 177,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.529 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 267.502 3.252
2.1 Fordringar på IMF 83.662 59
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 183.839 3.193
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.493 −1.271
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.188 −481
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.188 −481
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 491.073 −22.714
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 98.046 −16.258
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 392.936 −5.864
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 91 −591
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 58.152 40
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 574.763 4.520
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 207.520 3.359
7.2 Andra värdepapper 367.243 1.161
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 239.666 854
Summa tillgångar 2.038.091 −15.801
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 988.933 7.925
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 205.792 −38.285
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 177.773 −30.482
2.2 Inlåningsfacilitet 28.015 −7.802
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.822 102
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 107.731 15.430
5.1 Offentliga sektorn 70.971 14.873
5.2 Övriga skulder 36.759 557
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.675 −184
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.479 365
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.120 −168
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.120 −168
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 218.497 −986
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 94.013 0
Summa skulder 2.038.091 −15.801

Kontakt för media