Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 5ης Δεκεμβρίου 2014

9 Δεκεμβρίου 2014

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 5 Δεκεμβρίου 2014, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1 εκατ. ευρώ οφείλεται στην πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε 231,9 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,2 δισεκ. ευρώ σε 367,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 7,9 δισεκ. ευρώ σε 988,9 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 14,9 δισεκ. ευρώ σε 71 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 14,9 δισεκ. ευρώ σε 463,1 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 114,3 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 98 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Στη διάρκεια της εβδομάδας αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη ποσό 5,9 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 28 δισεκ. ευρώ (έναντι 35,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 3,4 δισεκ. ευρώ σε 207,5 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 5 Δεκεμβρίου 2014 Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα – Αγορές Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 29,3 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 12,8 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 20,9 δισεκ. ευρώ 3,1 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 0,6 δισεκ. ευρώ 0,2 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 143,9 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 30,5 δισεκ. ευρώ σε 177,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 334.529 −1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 267.502 3.252
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 83.662 59
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 183.839 3.193
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 27.493 −1.271
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.188 −481
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.188 −481
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 491.073 −22.714
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 98.046 −16.258
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 392.936 −5.864
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 91 −591
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 58.152 40
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 574.763 4.520
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 207.520 3.359
7.2 Λοιποί τίτλοι 367.243 1.161
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.727 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 239.666 854
Σύνολο ενεργητικού 2.038.091 −15.801
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 988.933 7.925
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 205.792 −38.285
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 177.773 −30.482
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 28.015 −7.802
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 −1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.822 102
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 107.731 15.430
5.1 Γενική κυβέρνηση 70.971 14.873
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 36.759 557
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 39.675 −184
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.479 365
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.120 −168
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.120 −168
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.494 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 218.497 −986
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 315.537 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 94.013 0
Σύνολο παθητικού 2.038.091 −15.801
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου