Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 декември 2014 г.

9 декември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 5 декември 2014 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 1 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1,8 млрд. евро до 231,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 367,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават със 7,9 млрд. евро до 988,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,9 млрд. евро до 71 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 14,9 млрд. евро до 463,1 млрд. евро. На 3 декември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 114,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 98 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 5,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 28 млрд. евро (при 35,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 3,4 млрд. евро до 207,5 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 5 декември 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица – покупки Разлика спрямо предходната седмица – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 29,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 20,9 млрд. евро 3,1 млрд. евро -
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 0,6 млрд. евро 0,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 143,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 30,5 млрд. евро до 177,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 529 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 267 502 3 252
2.1 Вземания от МВФ 83 662 59
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 183 839 3 193
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 493 −1 271
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 188 −481
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 188 −481
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 491 073 −22 714
5.1 Основни операции по рефинансиране 98 046 −16 258
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 392 936 −5 864
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 91 −591
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 58 152 40
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 574 763 4 520
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 207 520 3 359
7.2 Други ценни книжа 367 243 1 161
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 239 666 854
Общо активи 2 038 091 −15 801
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 988 933 7 925
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 205 792 −38 285
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 177 773 −30 482
2.2 Депозитно улеснение 28 015 −7 802
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 822 102
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 107 731 15 430
5.1 Сектор „Държавно управление“ 70 971 14 873
5.2 Други задължения 36 759 557
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 675 −184
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 479 365
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 120 −168
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 120 −168
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 218 497 −986
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 94 013 0
Общо пасиви 2 038 091 −15 801
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите