Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.12.2014

9.12.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.12.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla yhden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 231,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 367,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 7,9 miljardilla eurolla 988,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,9 miljardilla eurolla 71 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14,9 miljardilla eurolla 463,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.12.2014 erääntyi 114,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 98 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 5,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 28 miljardia euroa (edellisellä viikolla 35,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 3,4 miljardilla eurolla 207,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 5.12.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 29,3 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,9 miljardia euroa 3,1 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 0,6 miljardia euroa 0,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 143,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 30,5 miljardilla eurolla 177,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 529 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 267 502 3 252
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 662 59
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 183 839 3 193
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 493 −1 271
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 188 −481
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 188 −481
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 491 073 −22 714
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 98 046 −16 258
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 392 936 −5 864
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 91 −591
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 58 152 40
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 574 763 4 520
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 207 520 3 359
7.2 Muut arvopaperit 367 243 1 161
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 239 666 854
Vastaavaa yhteensä 2 038 091 −15 801
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 988 933 7 925
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 205 792 −38 285
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 177 773 −30 482
2.2 Talletusmahdollisuus 28 015 −7 802
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 822 102
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 107 731 15 430
5.1 Julkisyhteisöt 70 971 14 873
5.2 Muut 36 759 557
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 675 −184
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 479 365
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 120 −168
8.1 Talletukset ja muut velat 6 120 −168
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 218 497 −986
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 94 013 0
Vastattavaa yhteensä 2 038 091 −15 801

Yhteyshenkilöt