Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 grudnia 2014 r.

9 grudnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5 grudnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 1 mln EUR w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,8 mld EUR do poziomu 231,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,2 mld EUR do poziomu 367,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 7,9 mld EUR do poziomu 988,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,9 mld EUR do poziomu 71 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14,9 mld EUR do poziomu 463,1 mld EUR. W środę 3 grudnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 114,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 98 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 5,9 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 28 mld EUR (wobec 35,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 3,4 mld EUR do poziomu 207,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 5.12.2014 Różnica wobec zeszłego tygodnia: Zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia: Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 29,3 mld EUR - -
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR - -
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 20,9 mld EUR 3,1 mld EUR -
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 0,6 mld EUR 0,2 mld EUR -
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 143,9 mld EUR - -

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 30,5 mld EUR do poziomu 177,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.529 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 267.502 3.252
2.1 Należności od MFW 83.662 59
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 183.839 3.193
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.493 −1.271
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.188 −481
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.188 −481
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 491.073 −22.714
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 98.046 −16.258
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 392.936 −5.864
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 91 −591
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 58.152 40
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 574.763 4.520
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 207.520 3.359
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 367.243 1.161
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 239.666 854
Aktywa razem 2.038.091 −15.801
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 988.933 7.925
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 205.792 −38.285
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 177.773 −30.482
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 28.015 −7.802
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.822 102
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 107.731 15.430
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 70.971 14.873
5.2 Pozostałe zobowiązania 36.759 557
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.675 −184
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.479 365
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.120 −168
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.120 −168
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 218.497 −986
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.013 0
Pasywa razem 2.038.091 −15.801

Kontakt z mediami