Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. detsember 2014

9. detsember 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

5. detsembril 2014 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,8 miljardi euro võrra 231,9 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,2 miljardi euro võrra 367,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 7,9 miljardi euro võrra 988,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,9 miljardi euro võrra 71 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14,9 miljardi euro võrra 463,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. detsembril 2014 möödus 114,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 98 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 5,9 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 28 miljardi euro ulatuses (võrreldes 35,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 3,4 miljardi euro võrra 207,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 5. detsember 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 29,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 20,9 miljardit eurot 3,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 0,6 miljardit eurot 0,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 143,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 30,5 miljardi euro võrra 177,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 529 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 267 502 3 252
2.1 Nõuded RVFle 83 662 59
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 183 839 3 193
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 493 −1 271
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 188 −481
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 188 −481
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 491 073 −22 714
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 98 046 −16 258
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 392 936 −5 864
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 91 −591
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 58 152 40
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 574 763 4 520
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 207 520 3 359
7.2 Muud väärtpaberid 367 243 1 161
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 239 666 854
Varad kokku 2 038 091 −15 801
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 988 933 7 925
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 205 792 −38 285
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 177 773 −30 482
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 28 015 −7 802
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 822 102
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 107 731 15 430
5.1 Valitsussektor 70 971 14 873
5.2 Muud kohustused 36 759 557
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 675 −184
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 479 365
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 120 −168
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 120 −168
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 218 497 −986
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 94 013 0
Kohustused kokku 2 038 091 −15 801

Kontaktandmed