Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 5. decembrī

2014.9.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 5. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 231.9 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 367.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 7.9 mljrd. euro (līdz 988.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.9 mljrd. euro (līdz 71 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14.9 mljrd. euro (līdz 463.1 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 3. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 114.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 98 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 5.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 28 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 35.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 3.4 mljrd. euro (līdz 207.5 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 5. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 29.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.9 mljrd. euro 3.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 0.6 mljrd. euro 0.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 143.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 30.5 mljrd. euro (līdz 177.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,529 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 267,502 3,252
2.1 SVF debitoru parādi 83,662 59
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 183,839 3,193
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,493 −1,271
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,188 −481
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,188 −481
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 491,073 −22,714
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 98,046 −16,258
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 392,936 −5,864
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 91 −591
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 58,152 40
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 574,763 4,520
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 207,520 3,359
7.2 Pārējie vērtspapīri 367,243 1,161
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 239,666 854
Kopā aktīvi 2,038,091 −15,801
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 988,933 7,925
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 205,792 −38,285
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 177,773 −30,482
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 28,015 −7,802
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,822 102
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 107,731 15,430
5.1 Saistības pret valdību 70,971 14,873
5.2 Pārējās saistības 36,759 557
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,675 −184
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,479 365
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,120 −168
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,120 −168
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 218,497 −986
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 94,013 0
Kopā pasīvi 2,038,091 −15,801
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem