Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. júlu 2014

22. júla 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. júla 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 213 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
17. júla 2014 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch - 75 mil. USD
17. júla 2014 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 124 mil. USD -

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,4 mld. EUR na 361,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,4 mld. EUR na 965,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4 mld. EUR na 103,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 0,1 mld. EUR na 508,9 mld. EUR. V stredu 16. júla 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 94,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 99,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 3,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 22,7 mld. EUR (v porovnaní s 20,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,7 mld. EUR na 204,1 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 18. júla 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 156,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 33,8 mld. EUR a 14 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 4,9 mld. EUR na 211,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 431 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 248 173 −1 033
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 637 −4
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 166 536 −1 028
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 543 1 601
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 514 1 008
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 514 1 008
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 531 683 2 522
5.1 Hlavné refinančné operácie 99 908 5 757
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 431 074 −3 737
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 701 500
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 68 263 7 378
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 565 760 −3 016
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 204 110 −656
7.2 Ostatné cenné papiere 361 650 −2 360
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 705 0
9 Ostatné aktíva 243 401 −3 069
Aktíva spolu 2 062 474 5 391
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 965 584 395
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 233 878 7 533
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 211 103 4 948
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 22 718 2 534
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 57 51
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 965 752
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 140 925 −3 154
5.1 Verejná správa 103 184 −4 047
5.2 Ostatné záväzky 37 741 893
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 52 237 −961
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 288 223
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 026 229
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 026 229
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 208 475 372
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 311 2
Pasíva spolu 2 062 474 5 391
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá