SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. juli 2014

22. juli 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. juli 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 213 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
17. juli 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 75 mio.
17. juli 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 124 mio. -

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,4 mia. euro til 361,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,4 mia. euro til 965,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4 mia. euro til 103,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 0,1 mia. euro til 508,9 mia. euro. Onsdag den 16. juli 2014 udløb en primær markedsoperation på 94,2 mia. euro, og en ny på 99,9 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 3,7 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 22,7 mia. euro (mod 20,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,7 mia. euro til 204,1 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 18. juli 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 156,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 33,8 mia. euro og 14 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,9 mia. euro til 211,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.431 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 248.173 −1.033
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.637 −4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 166.536 −1.028
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.543 1.601
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.514 1.008
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.514 1.008
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 531.683 2.522
5.1 Primære markedsoperationer 99.908 5.757
5.2 Langfristede markedsoperationer 431.074 −3.737
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 701 500
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 68.263 7.378
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 565.760 −3.016
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 204.110 −656
7.2 Andre værdipapirer 361.650 −2.360
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.705 0
9 Andre aktiver 243.401 −3.069
Aktiver i alt 2.062.474 5.391
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 965.584 395
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 233.878 7.533
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 211.103 4.948
2.2 Indlånsfacilitet 22.718 2.534
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 57 51
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.965 752
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 140.925 −3.154
5.1 Offentlig forvaltning og service 103.184 −4.047
5.2 Andre forpligtelser 37.741 893
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 52.237 −961
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.288 223
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.026 229
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.026 229
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 208.475 372
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.311 2
Passiver i alt 2.062.474 5.391
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt