Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 юли 2014 г.

22 юли 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 18 юли 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 213 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
17 юли 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 75 млн. щатски долара
17 юли 2014 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 124 млн. щатски долара -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,4 млрд. евро до 361,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,4 млрд. евро до 965,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4 млрд. евро до 103,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 508,9 млрд. евро. На 16 юли 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 94,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 99,9 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 3,7 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 22,7 млрд. евро (при 20,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 204,1 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 18 юли 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 156,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 33,8 млрд. евро и 14 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 4,9 млрд. евро до 211,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 431 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 248 173 −1 033
2.1 Вземания от МВФ 81 637 −4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 166 536 −1 028
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 543 1 601
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 514 1 008
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 514 1 008
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 531 683 2 522
5.1 Основни операции по рефинансиране 99 908 5 757
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 431 074 −3 737
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 701 500
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 68 263 7 378
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 565 760 −3 016
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 204 110 −656
7.2 Други ценни книжа 361 650 −2 360
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 705 0
9 Други активи 243 401 −3 069
Общо активи 2 062 474 5 391
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 965 584 395
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 233 878 7 533
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 211 103 4 948
2.2 Депозитно улеснение 22 718 2 534
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 57 51
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 965 752
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 140 925 −3 154
5.1 Сектор „Държавно управление“ 103 184 −4 047
5.2 Други задължения 37 741 893
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 52 237 −961
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 288 223
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 026 229
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 026 229
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 208 475 372
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 311 2
Общо пасиви 2 062 474 5 391
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите