Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. červenci 2014

22. července 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. července 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,1 mld. EUR na 213 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
17. července 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD
17. července 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 124 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 2,4 mld. EUR na 361,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,4 mld. EUR na 965,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4 mld. EUR na 103,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 0,1 mld. EUR na 508,9 mld. EUR. Ve středu 16. července 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 94,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 99,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 3,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (oproti 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 22,7 mld. EUR (oproti 20,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 204,1 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 18. července 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 156,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 33,8 mld. EUR, resp. 14 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,9 mld. EUR na 211,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 431 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 248 173 −1 033
2.1 Pohledávky za MMF 81 637 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 166 536 −1 028
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 543 1 601
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 514 1 008
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 514 1 008
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 531 683 2 522
5.1 Hlavní refinanční operace 99 908 5 757
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 431 074 −3 737
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 701 500
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 68 263 7 378
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 565 760 −3 016
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 204 110 −656
7.2 Ostatní cenné papíry 361 650 −2 360
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 705 0
9 Ostatní aktiva 243 401 −3 069
Aktiva celkem 2 062 474 5 391
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 965 584 395
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 233 878 7 533
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 211 103 4 948
2.2 Vkladová facilita 22 718 2 534
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 57 51
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 965 752
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 140 925 −3 154
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 103 184 −4 047
5.2 Ostatní závazky 37 741 893
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 52 237 −961
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 288 223
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 026 229
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 026 229
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 208 475 372
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 311 2
Pasiva celkem 2 062 474 5 391
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média