Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 lipca 2014 r.

22 lipca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18 lipca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 213 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
17 lipca 2014 r. 7‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD - 75 mln USD
17 lipca 2014 r. 84‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 124 mln USD -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,4 mld EUR do poziomu 361,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,4 mld EUR do poziomu 965,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4 mld EUR do poziomu 103,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 0,1 mld EUR do poziomu 508,9 mld EUR. W środę 16 lipca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 94,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 99,9 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 3,7 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 22,7 mld EUR (wobec 20,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,7 mld EUR do poziomu 204,1 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 18 lipca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 156,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 33,8 mld EUR i 14 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4,9 mld EUR do poziomu 211,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.431 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 248.173 −1.033
2.1 Należności od MFW 81.637 −4
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 166.536 −1.028
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.543 1.601
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.514 1.008
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.514 1.008
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 531.683 2.522
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 99.908 5.757
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 431.074 −3.737
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 701 500
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 68.263 7.378
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 565.760 −3.016
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 204.110 −656
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 361.650 −2.360
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.705 0
9 Pozostałe aktywa 243.401 −3.069
Aktywa razem 2.062.474 5.391
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 965.584 395
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 233.878 7.533
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 211.103 4.948
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 22.718 2.534
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 57 51
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.965 752
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 140.925 −3.154
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 103.184 −4.047
5.2 Pozostałe zobowiązania 37.741 893
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 52.237 −961
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.288 223
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.026 229
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.026 229
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 208.475 372
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.311 2
Pasywa razem 2.062.474 5.391
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami