Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 juli 2014

22 juli 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 18 juli 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 213 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
17 juli 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 75 miljoner USD
17 juli 2014 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 124 miljoner USD -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 361,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 965,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4 miljarder EUR till 103,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 508,9 miljarder EUR. Onsdagen den 16 juli 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 94,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 99,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 3,7 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,7 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 22,7 miljarder EUR (jämfört med 20,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 204,1 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 18 juli 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 156,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 33,8 miljarder EUR respektive 14 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,9 miljarder EUR till 211,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.431 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 248.173 −1.033
2.1 Fordringar på IMF 81.637 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 166.536 −1.028
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.543 1.601
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.514 1.008
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.514 1.008
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 531.683 2.522
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 99.908 5.757
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 431.074 −3.737
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 701 500
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 68.263 7.378
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 565.760 −3.016
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 204.110 −656
7.2 Andra värdepapper 361.650 −2.360
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.705 0
9 Övriga tillgångar 243.401 −3.069
Summa tillgångar 2.062.474 5.391
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 965.584 395
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 233.878 7.533
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 211.103 4.948
2.2 Inlåningsfacilitet 22.718 2.534
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 57 51
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.965 752
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 140.925 −3.154
5.1 Offentliga sektorn 103.184 −4.047
5.2 Övriga skulder 37.741 893
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 52.237 −961
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.288 223
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.026 229
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.026 229
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 208.475 372
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.311 2
Summa skulder 2.062.474 5.391
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media