Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. julija 2014

22. julij 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. julija 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 213 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
17. julij 2014 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 75 mio USD
17. julij 2014 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 124 mio USD -

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,4 milijarde EUR na 361,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,4 milijarde EUR na 965,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4 milijarde EUR na 103,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 508,9 milijarde EUR. V sredo, 16. julija 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 94,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 99,9 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 3,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 22,7 milijarde EUR (v primerjavi z 20,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 204,1 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 18. julija 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 156,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 33,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14 milijard EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4,9 milijarde EUR na 211,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.431 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 248.173 −1.033
2.1 Terjatve do MDS 81.637 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 166.536 −1.028
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.543 1.601
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.514 1.008
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.514 1.008
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 531.683 2.522
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 99.908 5.757
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 431.074 −3.737
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 701 500
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 68.263 7.378
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 565.760 −3.016
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 204.110 −656
7.2 Drugi vrednostni papirji 361.650 −2.360
8 Dolg širše države v EUR 26.705 0
9 Druga sredstva 243.401 −3.069
Skupaj sredstva 2.062.474 5.391
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 965.584 395
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 233.878 7.533
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 211.103 4.948
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 22.718 2.534
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 57 51
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.965 752
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 140.925 −3.154
5.1 Širša država 103.184 −4.047
5.2 Druge obveznosti 37.741 893
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 52.237 −961
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.288 223
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.026 229
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.026 229
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 208.475 372
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.311 2
Skupaj obveznosti 2.062.474 5.391

Stiki za medije