Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 juli 2014

22 juli 2014

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 18 juli 2014 is de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) ongewijzigd gebleven.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 213 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
17 juli 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 75 miljoen
17 juli 2014 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 124 miljoen -

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) daalden met EUR 2,4 miljard naar EUR 361,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 965,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4 miljard naar EUR 103,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 508,9 miljard. Op woensdag 16 juli 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 94,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 99,9 miljard verrekend.

Gedurende de week werd voor EUR 3,7 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties voor de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 22,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 20,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (passiefpost 7.1) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 204,1 miljard als gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 18 juli 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 156,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 33,8 miljard en EUR 14 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,9 miljard naar EUR 211,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.431 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 248.173 −1.033
2.1 Vorderingen op het IMF 81.637 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 166.536 −1.028
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.543 1.601
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.514 1.008
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.514 1.008
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 531.683 2.522
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 99.908 5.757
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 431.074 −3.737
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 701 500
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 68.263 7.378
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 565.760 −3.016
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 204.110 −656
7.2 Overige waardepapieren 361.650 −2.360
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.705 0
9 Overige activa 243.401 −3.069
Totaal activa 2.062.474 5.391
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 965.584 395
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 233.878 7.533
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 211.103 4.948
2.2 Depositofaciliteit 22.718 2.534
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 57 51
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.965 752
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 140.925 −3.154
5.1 Overheid 103.184 −4.047
5.2 Overige verplichtingen 37.741 893
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 52.237 −961
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.288 223
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.026 229
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.026 229
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 208.475 372
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.311 2
Totaal passiva 2.062.474 5.391
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media