European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. februáru 2013

5. februára 2013

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. februára 2013 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 2 mld. EUR na 216,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
31. januára 2013 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 20 mil. USD 1 mld. USD
31. januára 2013 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 4,1 mld. USD 0,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,4 mld. EUR na 305,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,9 mld. EUR na 883,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 53,6 mld. EUR na 72,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 114,5 mld. EUR na 625,7 mld. EUR. V stredu 30. januára 2013 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 125,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 124,1 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 208,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 6,2 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 3,7 mld. EUR, pričom 137,2 mld. EUR bolo splatených predčasne.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) sa v podstate nezmenil a zostal takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 181 mld. EUR (v porovnaní s 207,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a prvého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 4,4 mld. EUR na 270,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 1. februára 2013 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 205,4 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 49,1 mld. EUR a 16,3 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 71,4 mld. EUR na 408,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 438 687 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 255 050 1 142
2.1 Pohľadávky voči MMF 87 346 −55
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 167 704 1 197
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 703 −2 507
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 045 49
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 22 045 49
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 015 482 −140 751
5.1 Hlavné refinančné operácie 124 149 −1 153
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 891 327 −139 602
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 7 5
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 288 −4 032
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 575 967 −6 807
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 270 869 −4 367
7.2 Ostatné cenné papiere 305 099 −2 440
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 29 912 −50
9 Ostatné aktíva 276 561 −6 130
Úhrn aktív 2 769 695 −159 085
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 883 854 1 928
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 797 938 −97 635
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 408 150 −71 350
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 180 957 −26 241
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 331 −45
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 792 217
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 107 581 −54 946
5.1 Verejná správa 72 546 −53 568
5.2 Ostatné záväzky 35 035 −1 378
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 179 126 −5 935
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 509 −380
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 549 1 010
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 549 1 010
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 952 0
10 Ostatné pasíva 234 435 −3 316
11 Účty precenenia 407 378 0
12 Kapitál a rezervy 85 581 −28
Úhrn pasív 2 769 695 −159 085
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá